Search

ประกันสุขภาพ OPD กับ IPD แตกต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบันที่กระแสของการห่วงใยสุขภาพเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การทานอาหาร การออกกำลังกาย การทำจิตใจให้สดใสเพื่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่โรคภับ ไข้เจ็บก็เป็นสิ่งท่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และยิ่งประกอบกับค่ารักษาพยาบาลก็มีแต่ทวีมากขึ้น ทางเลือกของคนที่ต้องการจะประหยัดค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยก็จะมีการทำประกันสุขภาพ อีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินไปค่ารักษาพยาบาลที่นับวันมีแต่จะยิ่งแพงขึ้น และยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนในรูปของตัวเงินได้ในอนาคต โดยในการทำประกันสุขภาพนั้น มีด้วยกัน 2 แบบ ก็คือ ประกันสุขภาพ OPD กับประกันสุขภาพ IPD โดยในแต่ละแบบจะค่อนข้างแตกต่างกันมากพอสมควร 1. OPD ย่อมาจาก Out-Patient-Department หรือเราอาจเรียกว่า ผู้ป่วยนอก คือ […]

Read More »